Algemeen

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten is opgericht op 7 april 1965 te Den Haag. De Stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen van de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting heeft een ANBI status en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN nummer 0028-70-204.

Doel van de stichting

Het doel van de Stichting is:

 1. Bevordering van – en het onderzoek naar de mogelijkheden van de hippische sport voor gehandicapten;
 2. Onder medisch toezicht op verantwoorde wijze beoefenen van de ruitersport door gehandicapten;
 3. Vrijwilligers met een beperking in de gelegenheid te stellen nuttig/noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren voor de Madurodam manege (eigendom van de Stichting).

Binnen deze bepalingen tracht de Stichting haar doelen voornamelijk te realiseren door:

 1. Zich te laten adviseren door medische en hippische deskundigen;
 2. Er naar te streven dat bij het beoefenen van de hippische sport als bovenbedoeld medische richtlijnen en normen gevolgd worden;
 3. Het verlenen van bijdragen aan instellingen en organisaties met een soortgelijk doel als onderhavige stichting en in kosten van studie en onderzoek, welke van nut kunnen zijn voor het doel van de stichting, alles voor zover het oordeel van de Stichting aanmerking komend;
 4. Alle andere handelingen, welk voor het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan 2013-2018

Om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden en activiteiten op de manege is een aantal documenten opgeleverd. Het gaat hierbij onder meer om de volgende zaken:

 • Indeling van groepen per dag onder vermelding van tijd, aantal ruiters ten opzichte van de beschikbaarheid;
 • Algemene afspraken tussen SPG Den Haag met onder anderen Sophia Revalidatie, waar de instructrices formeel in dienst zijn;
 • Omschrijving van de functies van de instructrices;
 • Afspraken m.b.t. de verantwoordelijkheden tussen de instructrices;
 • Opzetten van formulieren voor: Paardgegevens; Paardrijplan; Aanmelden ruiter; Incidentmelding medewerker of ruiter.
 • Duidelijke taakverdeling binnen het bestuur t.a.v. verschillende aandachtsgebieden;
 • Aandacht voor de uitvoering en verstandhouding voortvloeiend uit de overeenkomst SPG en huurder de Wildhoef;
 • Vrijwilligers beleid met als onderdeel daarvan beleid t.a.v. Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor het bedrijfspand, de rijhal en stallen. Onderdeel hiervan is o.a. in hoeverre er een splitsing kan worden gemaakt tussen de Wildhoef en de Madurodam manege t.a.v. gas, elektra en water;
 • Opstellen onderhoudsplan harnachement;
 • Opstellen vitaliteitsplan levende haven;
 • Werven van nieuwe doelgroepen.Overzicht recente activiteiten

Overzicht recente activiteiten

De Stichting heeft aan circa 185 volwassenen en kinderen de mogelijkheid geboden om de ruitersport te beoefenen.

Fondsenwerving

De geldmiddelen van de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten bestaan uit:

 1. Het vermogen van de stichting
 2. Het geen de stichting verkrijgt door:
  • Bijdragen van personen en instellingen
  • Erfstellingen, legaten en schenkingen
  • Acties voor fondsenverwerving
  • Alle overige inkomsten

Onder overige inkomsten wordt tevens verstaan subsidies. De Stichting is voor de dekking van haar uitgaven mede afhankelijk van de subsidie van de Gemeente Den Haag. Voorts kan de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten op diverse wijzen fondsenwervende activiteiten ondernemen.

De Stichting beschikt niet over een eigen vermogen en er is geen sprake van belegging in effecten. Gelden die de stichting ter beschikking staan en die niet direct worden opgevraagd of uitgegeven worden rentedragend uitgezet.

Inkomsten

De inkomsten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit ontvangsten van lesgelden, de verhuur van de binnen manege en kantine, de verhuur van de dienstwoning en de subsidie van de Gemeente Den Haag.

Uitgaven

De uitgaven van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten en huisvestingskosten.

Bestuurssamenstelling

NAAM FUNCTIE
De heer G.E. Wassenaar Voorzitter
De heer W. van der Marel Penningmeester
Mevrouw M. Bal Secretaris
De heer J.W.M. Borgsteede Vicevoorzitter
D.J. Bergkotte Lid
P.J. de Lange Lid
Y. Visser Lid

Jaarcijfers

Contact- en adresgegevens

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten
Van Nijenrodestraat 25
2597 RJ Den Haag

RSIN nummer 0028-70-204

Algemeen

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten is opgericht op 7 april 1965 te Den Haag. De Stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen van de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting heeft een ANBI status en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN nummer 0028-70-204.

Doel van de stichting

Het doel van de Stichting is:

 1. Bevordering van – en het onderzoek naar de mogelijkheden van de hippische sport voor gehandicapten;
 2. Onder medisch toezicht op verantwoorde wijze beoefenen van de ruitersport door gehandicapten;
 3. Vrijwilligers met een beperking in de gelegenheid te stellen nuttig/noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren voor de Madurodam manege (eigendom van de Stichting).

Binnen deze bepalingen tracht de Stichting haar doelen voornamelijk te realiseren door:

 1. Zich te laten adviseren door medische en hippische deskundigen;
 2. Er naar te streven dat bij het beoefenen van de hippische sport als bovenbedoeld medische richtlijnen en normen gevolgd worden;
 3. Het verlenen van bijdragen aan instellingen en organisaties met een soortgelijk doel als onderhavige stichting en in kosten van studie en onderzoek, welke van nut kunnen zijn voor het doel van de stichting, alles voor zover het oordeel van de Stichting aanmerking komend;
 4. Alle andere handelingen, welk voor het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan 2013-2018

Om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden en activiteiten op de manege is een aantal documenten opgeleverd. Het gaat hierbij onder meer om de volgende zaken:

 • Indeling van groepen per dag onder vermelding van tijd, aantal ruiters ten opzichte van de beschikbaarheid;
 • Algemene afspraken tussen SPG Den Haag met onder anderen Sophia Revalidatie, waar de instructrices formeel in dienst zijn;
 • Omschrijving van de functies van de instructrices;
 • Afspraken m.b.t. de verantwoordelijkheden tussen de instructrices;
 • Opzetten van formulieren voor: Paardgegevens; Paardrijplan; Aanmelden ruiter; Incidentmelding medewerker of ruiter.
 • Duidelijke taakverdeling binnen het bestuur t.a.v. verschillende aandachtsgebieden;
 • Aandacht voor de uitvoering en verstandhouding voortvloeiend uit de overeenkomst SPG en huurder de Wildhoef;
 • Vrijwilligers beleid met als onderdeel daarvan beleid t.a.v. Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor het bedrijfspand, de rijhal en stallen. Onderdeel hiervan is o.a. in hoeverre er een splitsing kan worden gemaakt tussen de Wildhoef en de Madurodam manege t.a.v. gas, elektra en water;
 • Opstellen onderhoudsplan harnachement;
 • Opstellen vitaliteitsplan levende haven;
 • Werven van nieuwe doelgroepen.Overzicht recente activiteiten

Overzicht recente activiteiten

De Stichting heeft aan circa 185 volwassenen en kinderen de mogelijkheid geboden om de ruitersport te beoefenen.

Fondsenwerving

De geldmiddelen van de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten bestaan uit:

 1. Het vermogen van de stichting
 2. Het geen de stichting verkrijgt door:
  • Bijdragen van personen en instellingen
  • Erfstellingen, legaten en schenkingen
  • Acties voor fondsenverwerving
  • Alle overige inkomsten

Onder overige inkomsten wordt tevens verstaan subsidies. De Stichting is voor de dekking van haar uitgaven mede afhankelijk van de subsidie van de Gemeente Den Haag. Voorts kan de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten op diverse wijzen fondsenwervende activiteiten ondernemen.

De Stichting beschikt niet over een eigen vermogen en er is geen sprake van belegging in effecten. Gelden die de stichting ter beschikking staan en die niet direct worden opgevraagd of uitgegeven worden rentedragend uitgezet.

Inkomsten

De inkomsten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit ontvangsten van lesgelden, de verhuur van de binnen manege en kantine, de verhuur van de dienstwoning en de subsidie van de Gemeente Den Haag.

Uitgaven

De uitgaven van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten en huisvestingskosten.

Bestuurssamenstelling

NAAM FUNCTIE
De heer G.E. Wassenaar Voorzitter
De heer W. van der Marel Penningmeester
Mevrouw M. Bal Secretaris
De heer J.W.M. Borgsteede Vicevoorzitter
D.J. Bergkotte Lid
P.J. de Lange Lid
Y. Visser Lid

Jaarcijfers

Contact- en adresgegevens

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten
Van Nijenrodestraat 25
2597 RJ Den Haag

RSIN nummer 0028-70-204