Sponsors & Donateurs

Sponsors & Donateurs - Madurodam ManegeDe stichting probeert paardrijden voor een zo groot mogelijke doelgroep mogelijk te maken en te houden. Daartoe beschikt de stichting over een zeer beperkt aantal enthousiaste sponsoren en subsidiegevers die door hun bijdrage zorgen dat het lesgeld zo laag mogelijk blijft. Door de nog steeds verder stijgende exploitatie en onderhoudskosten enerzijds en het per saldo beperkte sponsorbedrag anderzijds, ontkomt het bestuur er helaas niet aan om het lesgeld opnieuw te verhogen.

Wie maakt het paardrijden financieel mogelijk?

Wij zijn trots op onze Stichting met paarden en pony’s. Deskundige begeleiding, verantwoord voerbeleid, aanvoer van stro en voer, regelmatig bezoek van dierenarts en hoefsmid, onderhoud van het manege gebouw, e.d., is een aantal zaken die nodig zijn om de manege draaiende en de paarden gezond te houden. Maar het zal duidelijk zijn dat het runnen van een manege geen goedkope aangelegenheid is.

Gelukkig wordt de manege ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Ook ons bestuur zet zich volledig vrijwillig en onbezoldigd in voor de Madurodam Manege.

De inkomsten van het lesgeld dekken lang niet alle kosten van de manege. Vaak hebben mensen met een beperking meer onkosten. Daarnaast is hun inkomen soms ook beperkt. Om deze redenen houdt de manege het tarief voor het lesgeld bewust lager. In ieder geval een stuk lager in vergelijking tot andere maneges. Kosten die het lesgeld niet dekken, moet de Stichting aanvullen uit de ‘’reservepot’’.

Een manege kost veel geld, heel veel geld. Daarom zijn wij altijd op zoek naar sponsors.

Steun de Madurodam Manege!

IBAN: NL32 INGB 0000 7510 00
BIC :INGBNL2A

t.n.v. Stichting Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Vrienden van de Madurodam Manege

De “reservepot” wordt beheerd door Stichting Vrienden van de Madurodam Manege. Deze Stichting heeft tot doel het voortbestaan van de Madurodam Manege te waarborgen.

Wanneer u zich opgeeft als Vriend van de Madurodam Manege, dan krijgt u er een vriend bij!
Voor € 210,- maakt u het voor een gehandicapte ruiter mogelijk om half seizoen paard te rijden. Een ruiter en vriend, die u dankbaar zal zijn dat u het mogelijk maakt één van de weinige sporten waaraan hij/zij kan deelnemen (en die tevens een grote therapeutische waarde blijkt te bezitten) te kunnen blijven beoefenen. Maar ook kleine donaties zijn van harte welkom. Alle beetjes helpen.

Doelstelling van Stichting Vrienden van de Madurodam Manege is:
Ondersteuning van de Madurodam manege en organiseren van activiteiten.

Dus: stort voor een vriend op bankrekening NL73 INGB 0000 5606 27 t.n.v. Vrienden Madurodam Manege te Den Haag

De Madurodam Manege draait mede door de hulp van

Miniatuurstadje Madurodam steunt de Madurodam Manege al jaar en dag. Zonder hen hadden we geen manege gebouw. Maar ook nu steunen ze ons nog jaarlijks!

 • Stichting Fonds Kind & Handicap steunt de Madurodam Manege al enkele jaren door een donatie zodat 10 kinderen kunnen rijden!
 • De Annie M.G. Schimdtschool heeft door middel van een sponsorloop het mooie bedrag van 1915,83 euro bijeen gekregen!
 • De DVB Foundation heeft de Madurodam Manege gesponsord met 2 Bareback-dekjes. Dagelijks rijden meerdere ruiters op dit soort dekjes. Dus deze kunnen we zeer goed gebruiken!
 • J. Meertens & Zn ondersteunt de manege met de inzameling van vetten!
 • Een donatie van Rijvereniging Slingeland!
 • Donatie van de ouders van vrijwilliger/ruiter Martine van der Hoogt.
 • In 2019 is de Dag van het Paard geweest op Duindicht, georganiseerd door een vrijwilligster van ons (Mieke van Kalker, eigenaresse van Equa Projecs. er istoen een bedrag van €1500,00 opgehaald.
 • Catherine Gudde heeft geld voor ons opgehaald tijdens de zware Mongol Derby 2015

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten (ANBI)

Algemeen

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten is opgericht op 7 april 1965 te Den Haag. De Stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen van de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting heeft een ANBI status en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN nummer 0028-70-204.

Het doel van de stichting is:

Op 12 februari 2019 heeft er een statutaire wijziging plaats gevonden met als doel de statuten aan te passen naar de huidige tijd. De statuten dateerden nog uit 1965.

De SPG heeft als doel:

 1. het bevorderen van en het mogelijk maken van het paard- en ponyrijden door mensen met een beperking;
 2. het in stand houden van de Madurodam Manege ten einde ruiters in de gelegenheid te stellen daar – met name therapeutisch – te kunnen paardrijden;

en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De SPG heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

 1. het inzetten van goed opgeleid en deskundig, gediplomeerd personeel;
 2. de Madurodam manege zodanig in te richten en te onderhouden, dat deze veilig en geschikt
  is de doelgroepen te bedienen;
 3. vrijwilligers, al dan niet met een beperking, in te zetten hun bijdrage te leveren aan het in
  alle opzichten goed functioneren van de stichting;
 4. de richtlijnen en adviezen van de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten te volgen;
 5. bij het uitoefenen van de werkzaamheden van de stichting gezaghebbende richtlijnen op
  medisch, paramedisch, organisatorisch en hippisch gebied in acht te nemen;
 6. te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid en
  paardenwelzijn;
 7. een zodanig financieel beleid te voeren, dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd
  wordt;
 8. samen te werken met instellingen en organisaties zonder winstoogmerk met een
  gelijksoortig doel;
 9. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, welke voor het doel van de stichting
  bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan uitsluitend aangewend worden ten
bate van het algemeen maatschappelijk belang.

Beleidsplan 2021 – 2025

Op basis van de evaluatie van de voorgaande periode en haar toekomstvisie heeft het bestuur voor de periode 2021 – 2025 een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan zijn 5 speerpunten benoemd en wel de volgende:

 1. Uitbreiding van de lessen voor mensen met een beperking;
 2. Het wegwerken van de wachtlijst;
 3. Professionalisering van de bedrijfsvoering;
 4. Werven van nieuwe doelgroepen;
 5. Het verder verbeteren welzijn van de paarden.

Deze speerpunten willen wij met invulling geven door de volgende activiteiten:

Ad a.
Door het vrijkomen van uren kunnen er meer lessen ingepland worden. De huidige situatie is dat de beschikbare tijd waarop de rijhal ‘vrij is’ niet optimaal gebruikt wordt voor de lessen. Doelstelling is om de rijhal optimaal in te zetten voor lessen voor onze doelgroep.

Ad b.
De wachtlijst moet z.s.m. worden ingekort door meer lessen te gaan geven en de lessen die nog niet vol zijn te vullen. Hierbij rekening houdend met de maximale belastbaarheid van onze paarden en pony’s. Doelstelling is om aan het eind van de beleidsperiode geen wachtlijst meer te hebben.

Ad c.
Door het op orde maken van de basiskwaliteit van onze dienstverlening, het opzetten van een heldere organisatiestructuur met duidelijke lijnen ten aanzien van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie, het zoveel mogelijk automatiseren van het administratieve organisatie en het bijscholen van instructrices en vrijwilligers.

Ad d.
Om te zorgen voor continuïteit van de stichting is het belangrijk om nieuwe doelgroepen te werven naast de reeds bestaande doelgroep. Op de tijden dat de stichting geen lessen verzorgd voor haar doelgroep is de accommodatie, incl. de paarden, inzetbaar voor aanpalende activiteiten.

Doelstelling is om de accommodatie, incl. de paarden, zodanig in te zetten dat de aanpalende activiteiten een realistische financiële bijdrage leveren ten behoeve van de exploitatie.

Ad e.
Het welzijn van de paarden is voor ons zeer belangrijk. Zij zijn ons ‘kapitaal’ want als wij geen paarden hebben kunnen wij onze missie niet tot uitvoer brengen. Wij zorgen ervoor dat zij een optimale verzorging hebben, wij hebben veel aandacht voor het sociale welzijn van de paarden maar zeker ook de fysieke. Het fysieke welzijn doen wij o.a. door het monitoren van de werkbelasting van de paarden. Daarnaast blijven wij Wet- en regelgeving volgen zodat wij tijdig kunnen anticiperen op eventuele wetswijzigingen waar wij mee te maken kunnen krijgen.

Overzicht recente activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het geven van paardrijles aan zowel volwassenen en kinderen met een beperking alsook aan valide volwassenen en kinderen. Daarnaast wordt de binnenbak op reguliere basis verhuurt aan derden waarbij het afhankelijk is van de activiteit of zij ook een of meerdere paarden huren. Deze activiteiten bestaan o.a. uit het coachen met paarden, het geven van privélessen aan ruiters, etc.

Inkomsten en Fondsenwerving

Om aan de doelstelling van de SPG te kunnen voldoen heeft de SPG financiële middelen nodig. De SPG verkrijgt deze middelen op verschillende manieren en wel de volgende:

 1. Lesgelden van ruiters;
 2. Bijdragen van personen en instellingen;
 3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. Donaties van vermogensfondsen;
 5. Sponsorgelden;
 6. Subsidie gemeente Den Haag;
 7. Alle overige inkomsten.

Onder overige inkomsten worden o.a. de inkomsten uit verhuur van de binnenmanege aan derden gerekend.

Uitgaven

De uitgaven van de stichting bestaan uit de exploitatiekosten. Onder deze exploitatiekosten vallen onder andere de personele lasten, de onderhoudskosten van de paarden en de huisvestingskosten. Uiteraard zijn er ook grote onderhoudskosten waarbij dit is te splitsen in kleine, dagelijkse onderhoudskosten als wel groot onderhoud. Voor het groot onderhoud benoemen wij projecten zodat gelden verkregen van derden toegewezen kunnen worden aan het betreffende project en niet ingezet wordt voor de dagelijkse exploitatie.

Bestuurssamenstelling

NAAM FUNCTIE
De heer G.E. Wassenaar Voorzitter
De heer W. van der Marel Penningmeester
Mevrouw Y. Visser Secretaris
De heer J.W.M. Borgsteede Vicevoorzitter
D.J. Bergkotte Lid
G.C. Penders Lid
G. Nijland Lid

Beloningsbeleid

Het bestuur betstaat volledig uit vrijwilligers die voor hun bestuurswerk geen financiële vergoeding ontvangen.
De professionele instructeurs ontvangen net als de bedrijfsleider een passende financiële vergoeding in de vorm van salaris.

Jaarcijfers

Het aantal bij de SPG betrokken vrijwilligers inclusief het bestuur bedraagt per 1 januari 2021 125.

Contact- en adresgegevens

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten
Van Nijenrodestraat 25
2597 RJ Den Haag

RSIN nummer 0028-70-204

Doneer nu via iDeal

Winkelwagen

Sponsors & Donateurs

Sponsors & Donateurs - Madurodam ManegeDe stichting probeert paardrijden voor een zo groot mogelijke doelgroep mogelijk te maken en te houden. Daartoe beschikt de stichting over een zeer beperkt aantal enthousiaste sponsoren en subsidiegevers die door hun bijdrage zorgen dat het lesgeld zo laag mogelijk blijft. Door de nog steeds verder stijgende exploitatie en onderhoudskosten enerzijds en het per saldo beperkte sponsorbedrag anderzijds, ontkomt het bestuur er helaas niet aan om het lesgeld opnieuw te verhogen.

Wie maakt het paardrijden financieel mogelijk?

Wij zijn trots op onze Stichting met paarden en pony’s. Deskundige begeleiding, verantwoord voerbeleid, aanvoer van stro en voer, regelmatig bezoek van dierenarts en hoefsmid, onderhoud van het manege gebouw, e.d., is een aantal zaken die nodig zijn om de manege draaiende en de paarden gezond te houden. Maar het zal duidelijk zijn dat het runnen van een manege geen goedkope aangelegenheid is.

Gelukkig wordt de manege ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Ook ons bestuur zet zich volledig vrijwillig en onbezoldigd in voor de Madurodam Manege.

De inkomsten van het lesgeld dekken lang niet alle kosten van de manege. Vaak hebben mensen met een beperking meer onkosten. Daarnaast is hun inkomen soms ook beperkt. Om deze redenen houdt de manege het tarief voor het lesgeld bewust lager. In ieder geval een stuk lager in vergelijking tot andere maneges. Kosten die het lesgeld niet dekken, moet de Stichting aanvullen uit de ‘’reservepot’’.

Een manege kost veel geld, heel veel geld. Daarom zijn wij altijd op zoek naar sponsors.

Steun de Madurodam Manege!

IBAN: NL32 INGB 0000 7510 00
BIC :INGBNL2A

t.n.v. Stichting Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Vrienden van de Madurodam Manege

De “reservepot” wordt beheerd door Stichting Vrienden van de Madurodam Manege. Deze Stichting heeft tot doel het voortbestaan van de Madurodam Manege te waarborgen.

Wanneer u zich opgeeft als Vriend van de Madurodam Manege, dan krijgt u er een vriend bij!
Voor € 210,- maakt u het voor een gehandicapte ruiter mogelijk om half seizoen paard te rijden. Een ruiter en vriend, die u dankbaar zal zijn dat u het mogelijk maakt één van de weinige sporten waaraan hij/zij kan deelnemen (en die tevens een grote therapeutische waarde blijkt te bezitten) te kunnen blijven beoefenen. Maar ook kleine donaties zijn van harte welkom. Alle beetjes helpen.

Doelstelling van Stichting Vrienden van de Madurodam Manege is:
Ondersteuning van de Madurodam manege en organiseren van activiteiten.

Dus: stort voor een vriend op bankrekening NL73 INGB 0000 5606 27 t.n.v. Vrienden Madurodam Manege te Den Haag

De Madurodam Manege draait mede door de hulp van

Miniatuurstadje Madurodam steunt de Madurodam Manege al jaar en dag. Zonder hen hadden we geen manege gebouw. Maar ook nu steunen ze ons nog jaarlijks!

 • Stichting Fonds Kind & Handicap steunt de Madurodam Manege al enkele jaren door een donatie zodat 10 kinderen kunnen rijden!
 • De Annie M.G. Schimdtschool heeft door middel van een sponsorloop het mooie bedrag van 1915,83 euro bijeen gekregen!
 • De DVB Foundation heeft de Madurodam Manege gesponsord met 2 Bareback-dekjes. Dagelijks rijden meerdere ruiters op dit soort dekjes. Dus deze kunnen we zeer goed gebruiken!
 • J. Meertens & Zn ondersteunt de manege met de inzameling van vetten!
 • Een donatie van Rijvereniging Slingeland!
 • Donatie van de ouders van vrijwilliger/ruiter Martine van der Hoogt.
 • In 2019 is de Dag van het Paard geweest op Duindicht, georganiseerd door een vrijwilligster van ons (Mieke van Kalker, eigenaresse van Equa Projecs. er istoen een bedrag van €1500,00 opgehaald.
 • Catherine Gudde heeft geld voor ons opgehaald tijdens de zware Mongol Derby 2015

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten (ANBI)

Algemeen

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten is opgericht op 7 april 1965 te Den Haag. De Stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen van de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting heeft een ANBI status en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN nummer 0028-70-204.

Het doel van de stichting is:

Op 12 februari 2019 heeft er een statutaire wijziging plaats gevonden met als doel de statuten aan te passen naar de huidige tijd. De statuten dateerden nog uit 1965.

De SPG heeft als doel:

 1. het bevorderen van en het mogelijk maken van het paard- en ponyrijden door mensen met een beperking;
 2. het in stand houden van de Madurodam Manege ten einde ruiters in de gelegenheid te stellen daar – met name therapeutisch – te kunnen paardrijden;

en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De SPG heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

 1. het inzetten van goed opgeleid en deskundig, gediplomeerd personeel;
 2. de Madurodam manege zodanig in te richten en te onderhouden, dat deze veilig en geschikt
  is de doelgroepen te bedienen;
 3. vrijwilligers, al dan niet met een beperking, in te zetten hun bijdrage te leveren aan het in
  alle opzichten goed functioneren van de stichting;
 4. de richtlijnen en adviezen van de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten te volgen;
 5. bij het uitoefenen van de werkzaamheden van de stichting gezaghebbende richtlijnen op
  medisch, paramedisch, organisatorisch en hippisch gebied in acht te nemen;
 6. te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid en
  paardenwelzijn;
 7. een zodanig financieel beleid te voeren, dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd
  wordt;
 8. samen te werken met instellingen en organisaties zonder winstoogmerk met een
  gelijksoortig doel;
 9. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, welke voor het doel van de stichting
  bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan uitsluitend aangewend worden ten
bate van het algemeen maatschappelijk belang.

Beleidsplan 2021 – 2025

Op basis van de evaluatie van de voorgaande periode en haar toekomstvisie heeft het bestuur voor de periode 2021 – 2025 een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan zijn 5 speerpunten benoemd en wel de volgende:

 1. Uitbreiding van de lessen voor mensen met een beperking;
 2. Het wegwerken van de wachtlijst;
 3. Professionalisering van de bedrijfsvoering;
 4. Werven van nieuwe doelgroepen;
 5. Het verder verbeteren welzijn van de paarden.

Deze speerpunten willen wij met invulling geven door de volgende activiteiten:

Ad a.
Door het vrijkomen van uren kunnen er meer lessen ingepland worden. De huidige situatie is dat de beschikbare tijd waarop de rijhal ‘vrij is’ niet optimaal gebruikt wordt voor de lessen. Doelstelling is om de rijhal optimaal in te zetten voor lessen voor onze doelgroep.

Ad b.
De wachtlijst moet z.s.m. worden ingekort door meer lessen te gaan geven en de lessen die nog niet vol zijn te vullen. Hierbij rekening houdend met de maximale belastbaarheid van onze paarden en pony’s. Doelstelling is om aan het eind van de beleidsperiode geen wachtlijst meer te hebben.

Ad c.
Door het op orde maken van de basiskwaliteit van onze dienstverlening, het opzetten van een heldere organisatiestructuur met duidelijke lijnen ten aanzien van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie, het zoveel mogelijk automatiseren van het administratieve organisatie en het bijscholen van instructrices en vrijwilligers.

Ad d.
Om te zorgen voor continuïteit van de stichting is het belangrijk om nieuwe doelgroepen te werven naast de reeds bestaande doelgroep. Op de tijden dat de stichting geen lessen verzorgd voor haar doelgroep is de accommodatie, incl. de paarden, inzetbaar voor aanpalende activiteiten.

Doelstelling is om de accommodatie, incl. de paarden, zodanig in te zetten dat de aanpalende activiteiten een realistische financiële bijdrage leveren ten behoeve van de exploitatie.

Ad e.
Het welzijn van de paarden is voor ons zeer belangrijk. Zij zijn ons ‘kapitaal’ want als wij geen paarden hebben kunnen wij onze missie niet tot uitvoer brengen. Wij zorgen ervoor dat zij een optimale verzorging hebben, wij hebben veel aandacht voor het sociale welzijn van de paarden maar zeker ook de fysieke. Het fysieke welzijn doen wij o.a. door het monitoren van de werkbelasting van de paarden. Daarnaast blijven wij Wet- en regelgeving volgen zodat wij tijdig kunnen anticiperen op eventuele wetswijzigingen waar wij mee te maken kunnen krijgen.

Overzicht recente activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het geven van paardrijles aan zowel volwassenen en kinderen met een beperking alsook aan valide volwassenen en kinderen. Daarnaast wordt de binnenbak op reguliere basis verhuurt aan derden waarbij het afhankelijk is van de activiteit of zij ook een of meerdere paarden huren. Deze activiteiten bestaan o.a. uit het coachen met paarden, het geven van privélessen aan ruiters, etc.

Inkomsten en Fondsenwerving

Om aan de doelstelling van de SPG te kunnen voldoen heeft de SPG financiële middelen nodig. De SPG verkrijgt deze middelen op verschillende manieren en wel de volgende:

 1. Lesgelden van ruiters;
 2. Bijdragen van personen en instellingen;
 3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. Donaties van vermogensfondsen;
 5. Sponsorgelden;
 6. Subsidie gemeente Den Haag;
 7. Alle overige inkomsten.

Onder overige inkomsten worden o.a. de inkomsten uit verhuur van de binnenmanege aan derden gerekend.

Uitgaven

De uitgaven van de stichting bestaan uit de exploitatiekosten. Onder deze exploitatiekosten vallen onder andere de personele lasten, de onderhoudskosten van de paarden en de huisvestingskosten. Uiteraard zijn er ook grote onderhoudskosten waarbij dit is te splitsen in kleine, dagelijkse onderhoudskosten als wel groot onderhoud. Voor het groot onderhoud benoemen wij projecten zodat gelden verkregen van derden toegewezen kunnen worden aan het betreffende project en niet ingezet wordt voor de dagelijkse exploitatie.

Bestuurssamenstelling

NAAM FUNCTIE
De heer G.E. Wassenaar Voorzitter
De heer W. van der Marel Penningmeester
Mevrouw Y. Visser Secretaris
De heer J.W.M. Borgsteede Vicevoorzitter
D.J. Bergkotte Lid
G.C. Penders Lid
G. Nijland Lid

Beloningsbeleid

Het bestuur betstaat volledig uit vrijwilligers die voor hun bestuurswerk geen financiële vergoeding ontvangen.
De professionele instructeurs ontvangen net als de bedrijfsleider een passende financiële vergoeding in de vorm van salaris.

Jaarcijfers

Het aantal bij de SPG betrokken vrijwilligers inclusief het bestuur bedraagt per 1 januari 2021 125.

Contact- en adresgegevens

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten
Van Nijenrodestraat 25
2597 RJ Den Haag

RSIN nummer 0028-70-204